Nemocnici Na Bulovce by doporučila svým známým polovina pacientů

Snaha získat či udržet si dobrou pověst by měla být prioritou managementu nemocnice i každého zaměstnance. Cestou je permanentní snaha o zvyšování kvality péče. Proto v Nemocnici Na Bulovce probíhá kontinuálně od roku 2001 průzkum kvality poskytované péče hospitalizovaných pacientů prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Dotazníky mají návštěvníci k dispozici na všech ambulancích nemocnice.

„Léčebná péče je prací celého týmu a proto nás zajímá pohled veřejnosti na práci celé nemocnice. Tento pohled vytvářejí dnes a denně týmy lékařů, sester i ostatních zaměstnanců. Názory našich pacientů nás mimořádně zajímají, hlavně díky nim se můžeme a chceme zlepšovat,“ vysvětluje smysl dotazníkových šetření mezi pacienty ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA.

Dotazník mapující spokojenost ambulantních pacientů s kvalitou péče v Nemocnici Na Bulovce probíhal od ledna do října letošního roku. Otázky v dotazníku pro ambulantní pacienty byly směřované na dobu čekání, dodržování pořadí vstupu do ordinace, na informování návštěvníků, resp. vysvětlení ze strany zdravotníků, proč je někdo přednostně vyšetřen apod. Další pak byly otázky ohledně dodržování intimity při péči, o informovanosti o péči, jak z hlediska ošetřovatelské, tak lékařské. Respondenti měli zároveň možnost vyjádřit se k péči svými připomínkami.

Dotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty obsahoval 11 otázek. Odpovědi byly na škále „spokojen – částečně spokojen – nespokojen“. Za období leden – říjen 2011 bylo celkem vyhodnoceno 149 vyplněných dotazníků.

Nejvíce byli respondenti spokojeni s intimitou ošetření (69%), s informovaností o léčbě (66 %) a s vysvětlením zákroků (61%).

Spokojenost v ostatních oblastech nepřekročila 60 %.

Nejméně spokojeni byli respondenti prostředím čekárny (34 % spokojeno), a jen 43% respondentů uvedlo, že jim zdravotníci vysvětlili, proč nedodrželi pořadí vstupu do ordinace a přijali přednostně jiného pacienta.

Další problematickou otázkou je doba čekání na vstup do ordinace lékaře - 39% respondentů čekalo na vstup 60 minut a více. Oproti tomu do 10 minut byla přijata téměř třetina pacientů.

Nemocnici by doporučila svým známým téměř polovina respondentů (48%), celkově s návštěvou nemocnice bylo pokojeno 46% respondentů.
 

Sloupek