Nabízíme služby v oblasti dopravní telematiky

Společnost Telematix Services a.s. se zabývá výzkumem a vývojem dopravně-telematických aplikací.

Projekty
Společnost Telematix Services a.s. se zabývá výzkumem a vývojem dopravně-telematických aplikací.

Mezi projekty, na jejichž řešení se Telematix podílí, patří například:
Metodika city logistiky

Účelem navrženého projektu je analýza činnosti jednotných disktribučních center City logistiky, ve kterých dochází ke sdílení jednotlivých procesů a funkcí a vytvoření modelu pro implementaci těchto center v podmínkách ČR s ohledem na technologickou náročnost, organizační možnosti a národní legislativu ČR. Základním cílem projektu je zpracování podmínek pro zavádění City logistiky v podmínkách ČR.

Vytvoření informační báze pro zvýšení bezpečnostních standardů na ochranu mezinárodních letišť ČR
V širším slova smyslu je účelem projektu zvýšení kvality bezpečnostní ochrany mezinárodních letišť v ČR před protiprávními činy. Cílem projektu je vytvoření specializovaných informačních bází pro zvýšení bezpečnostních standardů v oblasti radiační ochrany, detekčních RTG zařízení a pohybu vozidel, vše pro zvýšení ochrany mezinárodních letišť ČR před protiprávními činy.

Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR
Účelem projektu je navrhnout systém managementu přepravy nebezpečných věcí, který umožní minimalizaci vzniku mimořádných událostí a následných krizových situací z hlediska následků jejich negativních dopadů na zdraví a životy lidí, hmotné statky, kulturní hodnoty a životní prostředí. Projekt s využitím telematických systémů přispěje na základě jednotné informační báze k vyšší a komplexnější informovanosti subjektů přepravy nebezpečných věcí a orgánů krizového řízení veřejné správy především v oblasti prevence rizik při přepravě nebezpečných věcí a vlastního řešení potencionálních krizových situací.

Návrh informačního portálu pro multi-modální dopravu
Cílem projektu je návrh informačního portálu pro multi-modální dopravu dle potřeb dopravců a přepravců s maximálním využitím dat ze systému elektronického mýtného a dalších IS s možností sběru potřebných dat v rámci praktického užívání portálu. Projekt bude navázán na aktivity EU (Euro-regionální projekt EasyWay), kde obsah portálu bude konzultován s okolními zeměmi tak, aby byla dosažena interoperabilita poskytovaných informací v rámci EU.

Výzkum a návrh systémové architektury pro rozšíření systému eCall
Cílem projektu je navrhnout systémovou architekturu pro rozšíření systému eCall a navržené řešení pilotně otestovat. Výsledkem projektu by měl být soupis požadavků a popis architektury rozšíření systému eCall, popis výsledků pilotního ověření navrženého řešení a případná doporučení pro standardizační proces a další komerční rozšiřování systému eCall.
www.telematix.cz

Sloupek