Čtenáři knih nyní mohou podpořit vzdělávání dětí ohrožených chudobou

Nadace Naše dítě a Nadace Albatros spojily síly a ve společném projektu „Každá kniha pomáhá.“ V něm se zaměřují na tzv. neviditelný hendikep chudoby, který se týká téměř 10 % občanů České republiky a kriticky dopadá samozřejmě i na děti. Příjmová chudoba je vyčleňuje z kolektivu a znevýhodňuje je ve výběru budoucího povolání. Záměrem obou nadací je podpořit mimoškolní vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin. Přispět může každý. Jednoduše: nákupem knihy.

Ohrožení příjmovou chudobou se týká 9,6 % Čechů. V šedé zóně mezi bezdomovectvím a životem na hranici příjmové chudoby žije podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 960 tisíc Čechů. Pro rodinu se dvěma menšími dětmi činí hranice příjmové chudoby 25 122 korun. „Potíž vyjít s příjmy mají zejména samoživitelky s dětmi, které často stojí před rozhodnutím, zda dětem zaplatit obědy, nebo školní výlet, a mnohdy jim nezbývá než hledat pomoc u charitativních organizací, “ říká Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.  

Nejvíce ohrožení chudobou jsou samotní rodiče se dvěma dětmi – celkem je to 34,1 %. Mladí lidé s rodiči se základním vzděláním, mají u nás v porovnání s evropskými státy jen velmi malou šanci na dosažení vysokoškolského titulu. Špatná ekonomika rodiny tedy v Česku nadprůměrně snižuje šance dětí na úspěch ve škole. Pokud vzdělání dítěte závisí na chudobě rodičů a jeho chudoba na vzdělání, lze předpokládat, že v části populace se chudoba dědí. Jednou z příčin je i to, že děti a mladí lidé z těchto ohrožených skupin neznají jiný způsob života, nemají pozitivní vzory a neumí problém sami vyřešit. Situace ale není bezvýchodná. Bez ohledu na nastavení systému, ta nejúčinnější pomoc je vždy tehdy, když konkrétní člověk pomůže konkrétnímu člověku. 

Podle uznávaného dětského psychologa prof. PhDr. Et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA. chudoba prostřednictvím mnoha mechanismů ovlivňuje nejen aktuální stav dítěte, ale především jeho vývoj. A na děti má zvláště kritický dopad. Jedním z faktorů, který ovlivňuje budoucí volbu povolání dítěte a jeho touhu se vzdělávat je totiž i způsob, jakým tráví svůj volný čas. 

Jestliže dítě žije v rodině, která se potýká s chudobou, má minimální šanci využít nabídku mimoškolního vzdělávání. V zájmových kroužcích děti mohou rozvíjet svůj talent, zručnost, fantazii, dovednosti a znalosti. Naučí se hospodařit s časem a také jim setkávání a spolupráce s vrstevníky pomáhají zvýšit sebevědomí, vyzkoušet si, co ho baví a jít za svým cílem.
 
Pokud ale rodiče finance na mimoškolní vzdělávání nemají, dítě si toto neprožije. Podle profesora Radka Ptáčka jsou překážky mnohem složitější. „Rodiče o možnostech mimoškolního vzdělávání a rozvoje dětí v řadě případů nevědí, mnoho z nich podstatě a významu této části vzdělávání nerozumí. Nejsou pak schopni poskytnout svým dětem dostatečnou podporu pro to, aby dosáhly vyššího vzdělání než oni.“ 

V nadcházejícím školním roce nadace Naše dítě společně s Nadací Albatros umožní dětem z rodin žijících pod hranicí příjmové chudoby vybrat si některý kroužek ze široké škály mimoškolního vzdělávání, který jim uhradí. 

A dětem mohou pomoci i čtenáři knih. Koupí knihy na e-shopu Albatros Media (www.albatrosmedia.cz) v termínu od 1. do 15. září přispějí 10 Kč na lepší budoucnost konkrétních dětí. Nadace Albatros vybrané finanční prostředky zdvojnásobí a Nadace Naše dítě je přerozdělí dětem, které to nejvíc potřebují.

„Za každým dítětem, kterému pomůžeme překročit stínu chudoby, musíme vidět nejen jeden zachráněný život, ale též další generace dětí a lepší společnosti,“ uzavírá profesor Ptáček.

Nadace Naše dítě:
Nadace Naše dítě pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Za tuto dobu bylo potřebným dětem díky velkorysým mecenášům přerozděleno více než 300 milionů korun. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje Nadace Naše dítě bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová. Nadace Naše dítě je nezávislá organizace, děkujeme proto všem laskavým dárcům, známým tvářím a novinářům za jejich pomoc a podporu! Děti se samy neubrání! 

Nadace Albatros
Nadace Albatros podporuje vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí. Podporuje včasný nástup dětí z šesti vyloučených lokalit do kvalitních mateřských škol. Financuje také sedm stipendijních programů pro středoškolské i vysokoškolské studenty. Každý školní rok doprovází ve vzdělání více než 600 dětí a mladých lidí žijících pod hranicí chudoby, dětí rodičů s nízkým vzděláním a romských dětí a mládeže. Pomáhá také ke sdílení dobré praxe a inspirace mezi pedagogy, kteří chtějí zajistit moderní, motivující výuku postavenou na principech inkluze. Založena byla v roce 2016 společností Albatros Media, která nadaci každoročně věnuje více než 10 milionů korun.

Albatros Media
Je největší nakladatelský dům v České republice. Vydává více než 2000 knižních titulů ročně a nabízí široké spektrum mediálních produktů – knih, e-knih, audioknih a mobilních aplikací.   Vedle nakladatelské činnosti provozuje v České republice knižní logistickou a distribuční síť, která napřímo zásobuje na tisíc knihkupectví a knihoven. Albatros Media a.s. stojí na zásadách společenské odpovědnosti, což se projevuje například projekty na podporu rozvoje čtenářství, založením Nadace Albatros či finanční podporou zaměstnaneckých společensky prospěšných projektů.
 

Sloupek