Bulovka nabízí rodičům dětí plnou moc ke stažení na svém webu

Nemocnice Na Bulovce pro své pacienty (klienty) připravila formulář – plnou moc - týkající se zdravotní služby nezletilému.

Pro případ, že se jeden z rodičů nemůže dostavit do nemocnice k vydání tohoto souhlasu osobně, lze tuto situaci vyřešit písemným zmocněním druhého rodiče. K tomuto účelu rodič doprovázející dítě do nemocnice předloží vyplněnou plnou moc, podepsanou druhým rodičem, jehož podpis nemusí být úředně ověřen. Pro vystavení plné moci může využít formulář na webu Nemocnice Na Bulovce či na facebookových stránkách.

Odkaz, kde najdou rodiče formulář:
http://bulovka.cz/cs/pro-pacienty/plna-moc-zdravotni-sluzba-nezletilemu

Povinnost souhlasu obou rodičů vyplývá z nového zákona o zdravotních službách (§ 35 zákona č. 372/2011 Sb.), který začne platit od 1.dubna 2012. Podle něj je nutné u nezletilého pacienta (tzn. u dítěte do dovršení 18 let věku), jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, aby s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života, vyslovili souhlas s takovým zdravotním zákrokem oba rodiče.
 

Sloupek